Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Wędrownik"
 1. Ze schroniska mogą korzystać: młodzież szkolna i studencka, nauczyciele i wychowawcy oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcy należący do Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.

 2. Z noclegu w Schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

 3. Rezerwacja noclegów dla wycieczek (grup) przyjmowana jest wg kolejności zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają grupy młodzieży szkolnej i studenckiej.

 4. Inne osoby przyjmowane są na nocleg w przypadku wolnych miejsc.

 5. Rezerwacji miejsc w Schronisku można dokonać: telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną, w formie pisemnej, osobiście.

 6. Rezerwacja grup (co najmniej 5 osób) powinna być potwierdzona przez rezerwującego zamówieniem w formie pisemnej z podaniem nazwy i adresu zleceniodawcy, ilości miejsc, terminu noclegów, ewentualnej listy gości, innych życzeń (dotyczy to szczególnie grup zorganizowanych).

 7. Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji (w ciągu 7 dni), kierownik grupy przesyła zaliczkę w wysokości 25 % należności na konto SSM . Zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nieskorzystania ze Schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn . W przypadku nienadesłania zaliczki na 7 dni przed przybyciem do Schroniska grupy wycieczki dyrektor SSM może anulować rezerwację.

 8. Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.

 9. Grupy wycieczkowe i pojedynczy turyści, w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do Schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.

 10. Doba w Schronisku trwa od godziny 17:00 do 10:00 następnego dnia.

 11. Przyjmowanie osób do Schroniska odbywa się od godz. 17:00 do 21:00. W uzasadnionych przypadkach można przyjąć gości również w innych godzinach.

 12. Przy kwaterowaniu gości recepcjonista:

  • - wpisuje dane osobowe gości do księgi meldunkowej na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy,

  • - w przypadku grup zorganizowanych: na podstawie listy zbiorowej grupy wpisuje dane kierownika grupy do księgi meldunkowej, odnotowuje ilość osób i termin pobytu,

  • - pobiera należność za pobyt i wystawia paragon; przy ustalaniu wysokości opłaty uwzględnia przysługujące zniżki (członek PTSM, student, uczeń),

  • - ma obowiązek sprawdzenia, czy gość posiada własną pościel, jeśli nie korzysta z pościeli Schroniska.

 13. Kluczy do pokoi nie wolno wynosić z budynku - należy zostawiać je każdorazowo w recepcji.

 14. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie obowiązani są nocować w Schronisku razem z uczestnikami.

 15. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są do Schroniska tylko pod opieką osób dorosłych do tego upoważnionych.

 16. Od godziny 22:00 do 6:00 obowiązuje w Schronisku cisza nocna, nie ma możliwości opuszczania budynku.

 17. Goście, którzy przychodzą późno, lub bardzo wcześnie wychodzą ze Schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom.

 18. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w miejscu do tego wyznaczonym. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię i jadalnię posprzątać, pozostawiając w stanie zastanym.

 19. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Schroniska należy zgłaszać w recepcji Schroniska.

 20. W Schronisku obowiązuje przyzwoity i odpowiedni do miejsca przebywania ubiór, spokój i kulturalny sposób zachowania się.

 21. W Schronisku zabrania się:

  • - uprawiania gier hazardowych,

  • - sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi,

  • - sprzedaży, podawania i spożywania środków odurzających (narkotyków),

  • - palenia tytoniu.

 22. Zwierząt do budynku wprowadzać nie wolno.

 23. Gości schroniska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów p.poż.

 24. Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.

 25. Przy zwalnianiu miejsca w pokoju gość ma obowiązek:

  • - zgłosić ten fakt w recepcji,

  • - pokój uprzątnąć, wyposażenie zostawić w takim stanie, jak zastał,

  • - złożyć pościel (w przypadku pobrania) i koce, itp.,

  • - zdać klucz

 26. Kierownik grupy zorganizowanej ma obowiązek zadbać o dopilnowanie posprzątania pokoi, jadalni i kuchni, zdać wszystkie klucze.

 27. Recepcjonista sprawdza, czy pokoje i pomieszczenia zostały zostawione w należytym stanie.

 28. W razie nieodpowiedniego i niezgodnego z regulaminem Schroniska zachowania się gości, grupy zorganizowanej dyrektor jest upoważniony do usunięcia gości ze Schroniska i ewentualnego zawiadomienia o tym fakcie właściwej szkoły (uczelni, firmy).

 29. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w Schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora SSM. Korzystający ze Schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki uwag Schroniska .

 30. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i wprowadzenia zarządzeniem dyrektora SSM.

Kielce, dn. 22 października 2018 r.